Data Management Center : DMC การจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล

หมายเหตุ : ข้อมูล DMC ปีการศึกษา 2565 จะปรากฎหลังวันที่ 10 มิถุนายน 2565