เป้าประสงค์-2

  1. ผู้เรียนมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอัน

มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมืองมีหลักคิดที่ถูกต้อง และเป็นพลเมืองดีของชาติ มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมที่

      2. ผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ศิลปะ ดนตรี กีฬา

ภาษา และอื่นๆ ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพพึงประสงค์ มีจิตสาธารณะ

             3. ผู้เรียน เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ คิดริเริ่มและสร้างสรรค์นวัตกรรม มีความรู้

มีทักษะ มีสมรรถนะตามหลักสูตร และคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 มีสุขภาวะที่เหมาะสมตามวัย มีความสามารถในการพึ่งพาตนเองตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเป็นพลเมือง พลโลก (Global Citizen) พร้อมก้าวสู่สากลนำไปสู่การสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

               4. ผู้เรียนทุกคนและผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ (ผู้พิการ) กลุ่มชาติพันธุ์กลุ่มผู้ด้อยโอกาส และกลุ่มที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง เท่าเทียมกันมีคุณภาพ  และมีความปลอดภัย

               5. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีทักษะ มีความสามารถ

และจรรยาบรรณ ตามมาตรฐานวิชาชีพอย่างมีความสุข

               6. สถานศึกษาจัดการศึกษาเพื่อการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน   (Sustainable Develop mentGoals : SDGs)  และสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร         กับสิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

               7. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น  เขต 4 และสถานศึกษาใช้หลัก

ธรรมาภิบาล สร้างสมดุลในการบริหารจัดการเชิงบูรณาการ มีการกำกับ ติดตามประเมินผล มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ และการรายงานผลอย่างเป็นระบบ โดยใช้กระบวนการวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการขับเคลื่อนคุณภาพ          การศึกษา