วัฒนธรรมองค์กร -2

Best

B = Board              :       ทุกคนมีโอกาสและมีส่วนร่วมในการทำงาน

E = Efficiency           :       มีประสิทธิภาพในการทำงาน

S = Service Mind      :       จิตบริการ เปี่ยมไปด้วยความสุข

T = Transparency      :       ความโปร่งใส และปลอดภัยในการทำงาน