พันธกิจ-2

1. จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครอง

ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

               2. พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถความเป็นเลิศทางวิชาการเพื่อสร้างขีดความสามารถ

ในการแข่งขัน

               3. พัฒนาศักยภาพและคุณภาพผู้เรียนให้มีสมรรถนะตามหลักสูตรและคุณลักษณะ

ในศตวรรษที่ 21

               4. สร้างโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ำและความปลอดภัย ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม

               5. พัฒนาผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมืออาชีพ อย่างมีความสุข

               6. จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยึดหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)

               7.ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาทุกระดับ โดยใช้ เทคโนโลยีดิจิทัล

(Digital Technology) เพื่อพัฒนาคุณภาพมุ่งสู่ การศึกษายุคไทยแลนด์ 4.0